#TuHocTaiNha CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ – TIẾP THEO – TRANG 138 – TOÁN LỚP 1

0
41

Các số có hai chữ số trang 136: https://www.youtube.com/watch?v=UpyoPKPSVg0&t=693s
Các số tròn chục: https://www.youtube.com/watch?v=2dp2iQqDcZk&t=1s
Ôn tập và tự kiểm tra giữa kì 1: https://www.youtube.com/watch?v=nH-IbA_0WxQ&list=PLAZicb60ZRGsOp6_ggtpoxVb4VUSHC_rF&index=22
Thử tài toán học phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=vpGS8a19brA&list=PLAZicb60ZRGsOp6_ggtpoxVb4VUSHC_rF&index=25
Thử tài toán học phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=mYvu39mgyTU&list=PLAZicb60ZRGsOp6_ggtpoxVb4VUSHC_rF&index=27
Thử tài toán học phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=nhgOXq7MSlg&list=PLAZicb60ZRGsOp6_ggtpoxVb4VUSHC_rF&index=28

LEAVE A REPLY